Site icon 1240

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 1240

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 8 februari 2019.

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van 1240 en op alle met 1240 gesloten overeenkomsten

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Dienstnemer gehanteerde algemene voorwaarden.

Dienstnemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Dienstnemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals herroepingsrecht.

1240 is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 

Rechten en plichten 1240

1240 spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

1240 is wel betrokken bij de inhoud van de Website van dienstnemer, IMU is dan niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

1240 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. 1240 zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

1240 kan de Diensten mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien dienstnemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met 1240.

Rechten en plichten dienstnemer

Dienstnemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

Dienstnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door 1240 mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Dienstnemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(g) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord of (een deel van) de Diensten aan derden. Dienstnemer zal zijn Gebruikersnaam en wachtwoord strikt persoonlijk en geheim houden;
(h) alle aanwijzingen van 1240 die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

Dienstnemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.

 

Betaling

1240 wil voor aanvang van de Diensten een vooraanbetaling ontvangen van 50% van het afgesproken bedrag.

Alle prijzen worden weergegeven zonder 21% BTW, de BTW wordt wel bij de factuur gerekend.

De vergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

Betaling van de vergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

Indien Dienstnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal dienstnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien dienstnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval dienstnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is 1240 bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Dienstnemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

1240 heeft ten alle tijden het recht de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

 

Aansprakelijkheid

1240 is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Dienstnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

Dienstnemer zal 1240 en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Dienstnemer van de Diensten.

Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. 1240 is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 1240

 

Overmacht

1240 is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van 1240
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Dienstnemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door 1240 onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van 1240 afhankelijk is

Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Diestnemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat 1240 tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

 

Advisering

Alle door 1240 gegeven adviezen, gedeelde kennis en door 1240 verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door 1240 te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door 1240 verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. 1240 verleent daarbij geen enkele garantie.

Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door 1240 is 1240 niet aansprakelijk. Dienstnemer vrijwaart 1240 tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 1240.

 

Domeinregistratie

De top level domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor iedere TLD gelden verschillende toekenningvoorwaarden. Dienstnemer is gehouden om de voorwaarden van de betreffende instanties na te leven.
Dienstnemer wordt gevraagd om de verhuiscode van de domeinnaam, 1240 zal deze vervolgens zelf registreren bij een provider. Dit om de kwaliteit van de Diensten te bevorderen.

Indien er achterstallige betalingen zijn blijft de domeinnaam onder beheer van 1240. De verhuiscode van de domeinnaam kan wel opgevraagd worden door de Dienstnemer als er geen onbetaalde facturen zijn.

 

Hosting

1240 hanteert in beginsel voor hosting dezelfde voorwaarden als voor overige diensten.

Zonder toestemming van 1240 is het Dienstnemer verboden de door 1240 verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

 

Duur gebruikersrecht

De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 2 jaar of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Dienstnemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Dienstnemer , opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk, via de e-mail of telefonisch.

 

Annulering

Bij annulering van de Werkzaamheden is 1240 genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze bedragen:

  • Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de Diensten 25% van de vooraf betaalde prijs;
  • Bij annulering tussen twee weken en een week voor aanvang van de Diensten 35% van de vooraf betaalde prijs;
  • Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de Diensten 50% van de vooraf betaalde prijs

 

Veranderingen/Wijzigingen

Bij veranderingen of wijzigingen die niets te maken hebben met een fout vanuit 1240. Dient 1240 €30 euro per uur in rekening te brengen om wijzigingen door te voeren.

Indien 1240 een fout heeft gemaakt bij het uitvoeren van de Diensten kan de Dienstnemer 1240 hierop beroepen om dit aan te passen.

 

Privacy

Te allen tijde is ons privacy beleid geldig, U kunt dit vinden op https://1240.nl/privacy-beleid

 

1240

Hasselsestraat 18

5575CG, Luyksgestel

The Netherlands

 

Exit mobile version